Çocuklar yetişkin birey durumuna gelip kendi ayakları üzerinde duruncaya kadar çok hızlı seyreden gelişim evrelerinden geçerler. Herbir gelişim evresi, bir önceki gelişim evresindeki kazanımlar üzerinde şekillenir. Genetik ve ruhsal miraslardan, çevresel ve ailevi deneyimlerden elde edilmiş olumlu ya da olumsuz tüm malzemelerin eksiksiz kullanıldığı bir yeniden yapılanma sürecidir büyüme süreci. Bu nedenle çocukların ve ergenlerin çevreleriyle ve ebeveynleriyle olan iletişimleri ve etkileşimleri, sağlıklı bireyler olabilmeleri açısından birinci derecede önem arzeder.

Çocuk kendine has özellikleri olan ve bu özellikleriyle de çoğu zaman çevresindekiler için bilinmezlikler taşıyan bir varlıktır. Çok yönlü ve hızlı gelişim sürecinde gerek kendine has özellikleri, gerek içinde bulunduğu sosyal ortam gerekse sürekli değişen aile koşulları bir araya gelerek belirleyici rol oynamaktadır. Bu dönemde aileyle ilgili problemler, davranış ve uyum problemleri, okulla ilgili problemler, yaşam değişikliği vs. gibi sebeplerden kaynaklanan problemler yaşanabilmektedir.

Çocuk sağlığının fiziksel ve ruhsal açıdan bir bütün oluşturduğu düşünüldüğünde ve gelişim aşamalarının kişilik gelişimi üzerindeki etkisi göz önüne alındığında bu dönemin önemi oldukça artmaktadır. Gelişim sürecinde karşılaşılan problemlerde çocuğun ne yaşadığı, problemin nasıl çözümleneceği, ona nasıl davranılacağı gibi durumlar aileler için zorluk oluşturmaktadır. Oysa pek çok çocuk kısa süreli psikoterapi ile atlatabilecekleri duygusal zorlanma dönemleri yaşayabilir.

Çocuk terapisti hem çocuğun içsel dünyası ile ilgilenir hem de aileye rehberlik etme işlevini üstlenir. Terapist, aile yapısını, iletişim ve etkileşim örüntülerini değerlendirerek, profesyonel yaklaşım ve tekniklerle aile sisteminin iyileştirilmesi ve problemin kalıcı bir şekilde çözülmesi için katkı sağlar. Temel amaç çocuğun temel karekteristiklerine ve gelişim ihtiyaçlarına uygun bir değiim ve çözüm süreci geliştirerek, benlik algısı, özgüven ve özdeğer duygusu, yaratıcılığı, üretkenliği, ifade yeteneği, anlam yaratma becerisi ve birincil duyguları gibi temel fonksiyonlarda olumlu değişimler yaratmaktır.

0-6 Yaş Çocuklarda Sıklıkla Karşılaşılan Sorunlar

Yeme Problemleri
Tuvalet Eğitimi
Dikkat Eksikliği ve Aşırı Hareketlilik
Davranış Problemleri
Gelişim Gerilikleri
Konuşma Bozuklukları
Uyku Bozuklukları
Çocuklarda Öfke ve Saldırganlık
Kardeş Kıskançlığı
İçe Kapanıklık
Okul fobisi
Çocukla Etkili İletişim